Obchodné podmienky

Obchodné podmienky predaja výrobkov platné pre maloobchod a veľkoobchod

Vážení zákazníci, v zmysle platných legislatívnych noriem Slovenskej republiky, predovšetkým v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z.z.) a tiež za účelom stanovenia jasných a zrozumiteľných pravidiel pre bezproblémové nakupovanie na www.BioVitae.sk sú stanovené nasledovné obchodné a dodacie podmienky:

 

1. Všeobecné ustanovenia

Prevádzkovateľom internetového obchodu www.BioVitae.sk a zároveň predávajúcim je spoločnosť:

B.J.A. Nature Energy s.r.o.

IČO: 45 246 661

SK DIČ: SK2022911341

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Nitre, oddiel Sro, číslo vložky 25489/N (ďalej len "Predávajúci").

Zákazníkom (ďalej len "Kupujúci") je fyzická alebo právnická osoba, ktorá si objednala tovar:

- na stránkach www.BioVitae.sk

- mailom: office@biovitae.sk

- telefonicky: +421356421513,+421905351842

Obchodné a dodacie podmienky stanovujú práva a povinnosti Predávajúceho a Kupujúceho. Kupujúci objednaním tovaru akceptuje Obchodné a dodacie podmienky vyhlásené Predávajúcim. Obchodné a dodacie podmienky sú pre obidve zmluvné strany záväzné, ak sa nedohodnú inak.

Kúpnou zmluvou sa rozumie zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa tovaru ponúkaného Predávajúcim na interntovej stránke Predávajúceho www.BioVitae.sk (ďalej len "tovar") uzavretá spôsobom podľa bodu 2. Všeobecných obchodných podmienok.

 

2. Spôsob objednania tovaru a uzavretie kúpnej zmluvy

Kupujúci si objednáva tovar prostrednícvom vyplneného elektronického objednávkového formulára uvedeného na internetovej stránke Predávajúceho (ďalej len "objednávka") spôsobom určeným v nasledujúcich ustanoveniach tohto článku Všeobecných obchodných podmienok. Kupujúci si môže na internetovom obchode www.BioVitae.sk objednať tovar pri ktorom je tlačidlo: do košíka. Tým sa tovar automaticky pridá do nákupného košíka, kde zadá počet požadovaných kusov. Po ukončení výberu, Kupujúci stlačí tlačidlo vyplniť objednávku. Kupujúci si vyplní spôsob dodania a platby za tovar, vyplní dodaciu adresu (fakturačnú adresu ak je iná ako dodacia) a ostané požadované údaje.Na záver potvrdí svoj súhlas so Všeobecnými obchodnými podmienkami. Ak je všetko v poriadku stlačením tlačidla Objednávka s povinnosťou platby!  je tovar záväzne objednaný.
 

Kupujúci obdrží e-mailom automatické potvrdenie prijatia objednávky. Potvrdením objednávky Kupujúci berie na vedomie , že odoslanie objednávky Predávajúcemu sa kvalifikuje záväznou súčasťou kúpnej zmluvy v zmysle zákona 409 a nasl. Obchodného zákonníka, pričom záväznou súčsťou kúpnej zmluvy sú aj tieto Obchodné podmienky. Predávajúci potvrdí odoslanú objednávku Kupujúceho do 24 hodín e-mailom alebo telefonicky.

 

Kúpna zmluva je uzavretá potvrdením objednávky Predávajúcim Kupujúcemu. Záväzným potvrdením objednávky vzniká spotrebiteľská kúpna zmluva na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru. Predávajúcim potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany.

 

Predávajúci sa zaväzuje dodať Kupujúcemu správne dodaný tovar, za cenu dohodnutú v objednávke.

 

Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti od charakteru objednávky Kupujúceho, množstva tovaru, výšky kúpnej ceny, nákladov, vzdialenosťou a podobne, žiadať od Kupujúceho autorizáciu (ďalšie potvrdenie) objenávky vhodným spôsobom, ako napríklad v písomnej forme alebo telefonicky. V prípade ak Kupujúci túto autorizáciu ((ďalšie potvrdenie) požadovaným spôsobom v lehote určenej Predávajúcim nevykoná, kúpna zmluva sa od začiatku ruší. Zmluvné strany sú povinné vydať, čo si do okamihu zrušenia zmluvy plnili.

 

Predmet kúpy prechádza do vlastníctva kupujúceho až po zaplatení kúpnej ceny.


3. Vybavenie objednávky

 

Objednávky sú vybavované priebežne v pracovných dňoch v čase od 8:30 do 17:00 hod. Pri osobnom odbere treba poslať objednávku najneskôr do 12:00, inak bude pripravená k odberu až nasledujúci pracovný deň. Podľa spôsobu objednania tovaru je zákazník informovaný o termíne dodania tovaru e-mailom alebo telefonicky. Ak je tovar na sklade, tovar je vyexpedovaný v deň objednávky alebo v nasledujúci pracovný deň. V prípade, že objednaný tovar alebo časť tovaru na sklade nie je, bude Kupujúci informovaný e - mailom, alebo telefonicky a s Predávajúcim sa dohodne na ďalšom postupe. V prípade, že z objednávky nechýba väčšia časť, Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť objednávku a vyexpedovať väčšiu časť, o čom bude Kupujúci informovaný. 

 

 

 

4. Spôsob doručenia

Tovar dodávame prostredníctvom Slovenskej pošty.

Aktuálny prehľad cien balíkov SP účtovaný našou firmou ako základné poštovné.

 

Úhrada poštovného Kupujúcim (maloobchodným odberateľom) ceny sú uvedené vrátane DPH.

Hmotnosť a výška objednávky Platba

1.TRIEDA SP do hmotnosti 500g

1,80 + dobierka 1,00 €

 2.TRIEDA SP do hmotnosti 500g

 1,60 € + dobierka 1,00 €

SP do hmotnosti 5 kg

  2,90 € + dobierka 1,00 €
Kuriérom na adresu SP

5,50 € + dobierka

Dobierka

+1 €

Pri objednávke nad 50,00 €

+0€

 

 

 

 

Úhrada poštovného firmám (veľkoobchodným odberateľom) - ceny sú uvedené vrátane DPH.

Slovenská pošta cena závisí od výšky objednávky
Kuriérom cena závisí od výšky objednávky
Osobný odber +0 €
   
   

Objednávky vybavujeme v lehote 1- 7 dní. Tovar, ktorý máme skladom odosielame ihneď. Tovar, ktorý nie je skladom Vám objednáme.

 


Ak bude tovar natoľko veľkého rozmeru, alebo ťažký a bude ho potrebné poslať vo dvoch a viac balíkoch, predávajúci si vyhradzuje právo účtovať extra poštovné. Naša firma sa zaväzuje optimalizovať náklady v prospech zákazníka s ohľadom na zasielaný tovar.


Osobný odber:Tovar je možné vyzdvihnúť si na adrese:

BioVitae- biomarket, zdravá výživa

Čajovňa s láskou pre vás

Podzámska 4A

94061 Nové Zámky


 

4.2 Podmienky pre veľkoobchodných odberateľov

 Naša firma sa zaväzuje optimalizovať poštovné a prepravné náklady vždy v prospech zákazníka.


4.3 Cena za dopravu mimo SR - v rámci EU

Cena bude stanovená individuálne podľa povahy zásielky a preferovaného spôsobu dodania. O cene zásielky bude predávajúci kupujúceho informovať emailom alebo telefonicky.

 

5. Platobné podmienky


Kupujúci je povinný za tovar, ktorého objednávka bola potvrdená Predávajúcim, riadne a včas zaplatiť kúpnu cenu platnú v čase odoslania objednávky Predávajúcemu. Kúpna cena za tovar je cena uvedená na internetovej stránke Predávajúceho www.BioVitae.sk v čase odoslania objednávky Kupujúceho Predávajúcemu.


Cena platí pre samotný produkt a neobsahuje žiadne iné služby, dopravu, pokiaľ to nie je vyslovene uvedené v popise tovaru. Náklady na použitie elektronických prostriedkov sa riadia zmluvou medzi Kupujúcim a jeho poskytovateľom internetového pripojenia, prípadne jeho poskytovateľom služieb elektronickej komunikácie.


Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať od kupujúceho uhradiť platbu za tovar vopred.


Ku kúpnej cene tovaru je pripočítaná:


a) Doprava podľa vybraného spôsobu dopravy a miesta doručenia. Cenu za dopravu hradí Kupujúci podľa zvoleného spôsobu dopravy uvedeného v objednávke, ktorým je:
- Slovenská pošta
- Kuriér Slovenská pošta
- Osobný odber po telefonickom dohovore


b) Platba podľa vybraného spôsobu platby. Cenu za platbu hradí Kupujúci podľa zvoleného spôsobu platby uvedeného v objednávke, ktorým je:
- Dobierka - Slovenská pošta
- Dobierka - kuriér Slovenská pošta
- Prevodom alebo vkladom na účet


Faktúra na kúpnu cenu tovaru vrátane ceny za dopravu a platbu vystavená Predávajúcim, ktorá bude zaslaná Kupujúcemu spolu s tovarom, slúži zároveň i ako daňový doklad a dodací list. Informácia o cenových podmienkach dopravy tovaru je uvedená v bode 6. Dodacie podmienky Všeobecných obchodných podmienok. V prípade, keď Kupujúci vykoná úhradu za tovar (kúpna cena vrátane ceny dopravy a platby) vopred a Predávajúci nie je schopný zabezpečiť dodanie tovaru, Predávajúci bezodkladne vráti zaplatenú kúpnu cenu Kupujúcemu spôsobom dohodnutým medzi zmluvnými stranami.

 

Údaje pri prevode alebo vklade na účet Predávajúceho:

Číslo účtu: B.J.A. Nature Energy s.r.o.: Tatrabanka 2924827058/1100

Variabilný symbol: čislo objednávky

Suma: Celková čiastka FAKTÚRY

 

6. Dodacie podmienky


Tovar na internetovom obchode www.BioVitae.sk predstavuje pre Kupujúceho ponuku tovaru, nepredstavuje aktuálny stav produktov na sklade Predávajúceho.


Predávajúci zabezpečuje dodanie tovaru v čo najkratšom termín vzhľadom na povahu objednaného tovaru, vybraného spôsobu doručenia Kupujúcim a prevádzkových možností Predávajúceho. V prípade, že sa objednaný tovar nenachádza na sklade Predávajúceho, bude o dodacej lehote a termíne dodania Predávajúci Kupujúceho informovať e-mailom alebo telefonicky. V prípade, že Kupujúci neakceptuje termín dodania má právo objednávku stornovať, bez akýchkoľvek sankcii. V prípade, že si Kupujúci zvolí spôsob úhrady prostredníctvom vkladu na bankový účet na základe faktúry, tovar mu bude odoslaný až po pripísaní peňažných prostriedkov na účet Predávajúceho. Miesto dodania tovaru je stanovené na základe objednávky Kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie predmetu plnenia na uvedené miesto. Súčasťou dodávky nie je inštalácia predmetu plnenia.


Dopravu na adresu určenia zaisťuje Predávajúci. Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad, návod na používanie výrobku prípadne záručný list. Kupujúci je povinný prehliadnuť tovar bezprostredne po jeho prevzatí, či vonkajší obal balíka a lepiaca páska nie sú poškodené. Ak je zistené mechanické poškodenie obalu výrobku, je Kupujúci povinný skontrolovať stav tovaru a v prípade poškodenia vyhotoviť záznam o poškodení za prítomnosti dopravcu prípadne tovar neprebrať. Na základe vyhotoveného záznamu bude Kupujúcemu po uzavretí škodnej udalosti s dopravcom poskytnutá primeraná zľava alebo dodaný nový výrobok.


Reklamácie mechanického poškodenia výrobku, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky, je nutné uplatniť okamžite po prevzatí zásielky. Neskoršie reklamácie mechanického poškodenia výrobku už nie je možné uznať. Pred prvým použitím je Kupujúci povinný preštudovať si záručné podmienky vrátane návodu na obsluhu a následne sa týmito informáciami dôsledne riadiť.


Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru Kupujúcemu zavinené prepravcom.


Predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadné nedodanie tovaru Kupujúcemu, ku ktorému došlo vinou výrobcu alebo distribútora v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia, zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok. V takomto prípade má Kupujúci nárok na vrátenie peňazí v plnej výške.


Predávajúci zodpovedá za tovar až po jeho prevzatie Kupujúcim. Tovar sa považuje za prevzatý Kupujúcim od doby doručenia Kupujúcemu.


Kupujúci je povinný pri prevzatí výrobku skontrolovať kompletnosť balenia. Pri doručení kuriérom musí Kupujúci spísať reklamačný protokol na mieste o nekompletnosti balenia. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo ich častí) spôsobené používaním. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa ani reklamovať.

 

 

7. Storno objednávky


7.1. Storno objednávky zo strany Kupujúceho

Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred potvrdením o odoslaní objednávky písomne alebo telefonicky.


7.2. Storno objednávky zo strany predávajúceho

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:


a) objednávku nebolo možné akceptovať (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atď.


b) tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, Predávajúci bude okamžite kontaktovať Kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že Kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v lehote 14-tich dní.

 

 

8. Vrátenie tovaru - Odstúpenie od kúpnej zmluvy (zásielkový obchod)


V zmysle § 12 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji (Zákon č. 108/2000 Z. z.) má Kupujúci právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru. Ak sa rozhodnete pre odstúpenie v tejto lehote, je dôležité v uvedenej lehote vrátiť nepoškodený tovar za dodržania nasledovných podmienok:


- Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii tovaru, Predávajúceho a Kupujúceho a musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené spolu s tovarom do sídla Predávajúceho na náklady a nebezpečie Kupujúceho. V písomnom odstúpení uveďte aj číslo Vášho účtu pre vrátenie peňazí.


- Ak ste už tovar dostali a prevzali, zašlite ho teda v zákonnej lehote späť na adresu prevádzky:

BioVitae- biomarket, zdravá výživa

Čajovňa s láskou pre vás

Podzámska 4A

94061 Nové Zámky

 


Aby ste ako Kupujúci mohli bezproblémovo odstúpiť od zmluvy je nutné dodržať nasledovné podmienky:


- tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale,
- tovar nesmie byť použitý,
- tovar musí byť nepoškodený,
- tovar musí byť kompletný,
- tovar zašlite spolu s dokladom o kúpe a s písomným oznámením odstúpení od zmluvy,
- odporúčame Vám, aby ste tovar posielali doporučene a poistený, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu, či poškodenie na ceste k nám,
- pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar bez nákladov za doručenie vrátime prevodom na Váš účet a to najneskôr do 7 pracovných dní po odstúpení od zmluvy a fyzickom doručení tovaru.


Tovar, ktorý nám vraciate neposielajte na dobierku.


V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebude Predávajúci žiaľ môcť akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej kúpnej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady Kupujúceho naspäť.

 


9. Záruka a servis


Záruku na tovar Predávajúci poskytuje podľa všeobecne záväzných právnych predpisov alebo po dobu uvedenú v záručnom liste, ktorá však nie je kratšia ako zákonná záručná lehota. Ak nie je v katalógu tovarov na internetovej stránke Predávajúceho www.BioVitae.sk alebo v priloženom záručnom liste uvedené inak, je záručná doba pri všetkých tovaroch 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru Kupujúcim.


Poskytnutá záruka sa vzťahuje na výrobné vady tovarov alebo iné vady, ktoré neboli spôsobené neodborným alebo nešetrným zaobchádzaním, použitím tovaru v rozpore s jeho účelom alebo návodom, mechanickým poškodením alebo opotrebovaním, živelnými pohromami ako napríklad úderom blesku či iným atmosférickým výbojom, ohňom či vodou alebo pôsobením iných neštandardných javov, ako napríklad prepätie v rozvodnej alebo telefónnej sieti.


K reklamovanému tovaru Kupujúci priloží čitateľný originál alebo kópiu dokladu o kúpe tovaru - faktúru a podrobný popis vady. Pokiaľ sa vada nevyskytuje trvalo, je nutné jednoznačne uviesť podmienky, pri ktorých sa prejavuje. Reklamovaný tovar odporúčame odovzdať v originálnom obale a musí byť kompletný, vrátane príslušenstva.


Postup reklamácie a spôsob odstránenia vád tovaru rieši Reklamačný poriadok.

10. Reklamačný poriadok


Tento reklamačný poriadok bol spracovaný podľa zákona č. 250 /2007 Z.z. v znení neskorších predpisov a Občianskeho zákonníka a vzťahuje sa na spotrebný tovar kupovaný za účelom osobnej spotreby, u ktorého sú v záručnej lehote uplatňované práva kupujúceho zo zodpovednosti za chyby.


Tieto ustanovenia neplatia pre právnickú osobu, ktorá nakupuje tovar za účelom podnikania. Zodpovednosť za chyby sa v tomto prípade riadi § 422 a nasl. Obchodným zákonníkom SR.

"Predávajúci" je spoločnosť B.J.A. Nature Energy s.r.o., Nevädzová 10, 940 52 Nové Zámky, IČO: 45 246 661, DIČ: 2022911341, IČ DPH SK2022911341 zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Nitre, oddiel Sro, číslo vložky 25489/N

„Kupujúci“ je:
1. spotrebiteľ – osoba, ktorá nakupuje na osobnú spotrebu
2. fyzická/právnická osoba – podnikateľ – osoba, ktorá nakupuje za účelom podnikania

 

10.1 Právo kupujúceho na reklamáciu chybného tovaru

Ak sa vyskytne na kúpenom tovare chyba, je Kupujúci oprávnený uplatniť práva zo zodpovednosti za chyby tovaru (reklamovať ho). Zodpovedná osoba je povinná po preskúmaní rozhodnúť o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do troch dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie chyby. Vybavenie však nesmie trvať dlhšie ako 30 (tridsať) dní. Po uplynutí tejto lehoty má Kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok. Kupujúci nemá nárok na reklamovanie vád, na ktoré bola poskytnutá zľava a o ktorých ho predávajúci informoval.


Zodpovedná osoba v plnej miere zodpovedá za sledovanie plynutia lehoty na reklamáciu v súlade s príslušným ustanovením Zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a Občianskeho zákonníka a bezodkladné kontaktovanie zákazníka o vybavení reklamácie v zákonom určenej lehote formou e-mailu, SMS, resp. doporučeného listu. Predávajúci vydá Kupujúcemu o vybavení reklamácie telefonické alebo písomné vyjadrenie emailom najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie.


Ak tovar vykazuje zjavne chyby t.j. poškodený prepravný obal, je Kupujúci oprávnený tovar neprevziať. V takom prípade je zachovaný nárok Kupujúceho na poskytnutie riadneho plnenia Predávajúceho alebo na vrátenie zaplatenej kúpnej ceny podľa zvolenia Kupujúceho.


Kupujúci môže uplatniť reklamáciu zaslaním tovaru na adresu:

BioVitae- biomarket, zdravá výživa

Čajovňa s láskou pre vás

Podzámska 4A

94061 Nové Zámky

prípadne osobne na tejto adrese po predchádzajúcom telefonickom dohovore.


Pred zaslaním tovaru prosím vyplňte tento Reklamačný formulár, ktorý odošlite na email: office@biovitae.sk alebo poštou na adresu zaslania tovaru. K reklamovanému tovaru prosím priložte daňový doklad o kúpe tovaru.


V prípade, že reklamovaný tovar je zaslaný predávajúcemu poštou alebo kuriérom zodpovedná osoba zásielku preberie, skontroluje zásielku a dokumentáciu, rozhodujúci dátum na lehotu reklamácie je dátum prijatia reklamovaného tovaru od kuriéra alebo poštového doručovateľa. Tovar poslaný na dobierku nebude prebraný. Odporúčame tovar dôkladne zabaliť, aby nedošlo k neho poškodeniu pri preprave, prípadne zásielku poistiť.

 

10.2 Záručné podmienky


Pre všetky tovary, ktoré sú kupované spotrebiteľom – na osobnú spotrebu je podľa platných zákonov Slovenskej republiky záručná lehota 24 mesiacov, ak právne predpisy SR neustanovujú, kratšiu lehotu pre určité druhy tovaru. Záručná lehota začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim.
Ak je na predávanom tovare (na obale alebo v návode) vyznačená lehota na použitie (expirácia) neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.

Pri predaji tovaru Predávajúci zodpovedá za to, že tovar má požadovanú akosť, množstvo, mieru a hmotnosť. Musí byť bez vád a musí zodpovedať technickým normám. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predávaný tovar pri prevzatí tovaru a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej lehote. U vecí už použitých nezodpovedá predávajúci za vady vzniknuté ich použitím, opotrebovaním alebo nesprávnym ošetrovaním.


Záruka sa nevzťahuje na vady a poškodenia vzniknuté v súvislosti s bežným opotrebovaním tovaru, neodborným, nešetrným zaobchádzaním, mechanickým poškodením alebo opotrebovaním, použitím tovaru v rozpore s jeho účelom použitia alebo nedodržaním pravidiel používania alebo skladovania a pri živelných katastrofách.


Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.
Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.
Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.


10.3 Záverečné ustanovenia reklamačného poriadku
Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť alebo doplniť reklamačný poriadok. Zmeny alebo doplnky tohto reklamačného poriadku vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia
V Nových Zámkoch 19.06.2015

 

11. Ochrana osobných dát


Pri realizovaní Vašich objednávok cez internetový obchod www.BioVitae.sk potrebujeme poznať niektoré vaše osobné údaje. Evidované údaje o Kupujúcich sú používané len pre potreby internetového obchodu www.BioVitae.sk. Tieto údaje chránime pred zneužitím a zaručujeme vám, že ich nikdy nebudú poskytnuté tretiemu subjektu. Na ochranu údajov je kladený vysoký dôraz. Vaše údaje sú v maximálnej miere chránené proti odcudzeniu a zneužitiu.


Zmluvné strany sa dohodli, že Kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu dodania tovaru vrátane PSČ a e-mailovú adresu, číslo telefónu.


Zmluvné strany sa dohodli, že Kupujúci v prípade, že je právnickou osobou alebo živnostníkom je povinný oznámiť predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ, DIČ SK číslo telefónu a e-mailovú adresu.


Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Kupujúci udeľuje Predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže Kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou.


Prevádzkovateľ týchto stránok (ktorý je zároveň prevádzkovateľom elektronického obchodu) je správcom a súčasne spracovateľom osobných údajov v zmysle vyššie uvedeného zákona. Tieto stránky obsahujú platné identifikační údaje prevádzkovateľa elektronického obchodu a aktualizovaný zoznam kontaktov pre styk so zákazníkmi.


Náš internetový obchod si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom (hackerom). Iba v takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

 

12. Záverečné ustanovenia


Predávajúci a Kupujúci sa dohodli, že akákoľvek komunikácia medzi nimi formou emailu alebo internetu sa stáva platnou a záväznou v plnom rozsahu.


Každý Kupujúci je povinný si tieto obchodné podmienky prečítať pred samotným nákupom a plne súhlasí so všetkými jeho ustanoveniami.


Všetky vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka alebo Obchodného zákonníka.


V Nových Zámkoch: 03.03. 2012


Aktualizované:  Nových Zámkoch 31.6.2014

 

Vážení zákazníci, ďakujeme Vám za Váš záujem o nami dodávané výrobky a tešíme sa na dobrú spoluprácu. V prípade akýchkoľvek nezrovnalostí alebo otázok nás kontaktujte na e-mailovej adrese office@biovitae.sk.